Моля, следвайте инструкциите в раздел Важно! - вижте по-долу

Тест-БГ

сайт: test-bg.com

телефони: 052/993-294; 0988/84-78-76

e-mail: testbg.g@gmail.com

Как да напишем автобиография?

Как да напишем автобиография?

Автобиографията или, т.н. CV създава първото впечатление за вас пред работодателя. Първото впечатление е най-трайно и е важно автобиографията ви да изглежда добре като оформление и като съдържание.

Професионалната автобиография е маркетингов инструмент, с който трябва да продадете себе си най-изгодно.
 
Цели, които трябва да преследвате при съставяне на автобиография:
 
Да предоставите информация за вашия опит, квалификация и умения.
Да докажете, че отговаряте на изискванията, които работодателят има към кандидата за длъжността.
Да дадете лична информация.
Да предизвикате интереса на работодателя към своята кандидатура.
 
Съвети:
 
Бъдете конкретни.
Използвайте ключови думи. Работодателят обикновено първо преглежда CV-то като търси ключови думи. Така ще определи дали да го чете задълбочено и дали вие сте човекът, когото търси.
Пригодете CV-то към конкретната длъжност.
Бъдете честни. Голяма част от постиженията са плод на колективен труд.
Нека бялата част върху листа да бъде толкова, колкото и отпечатаната. Това прави CV-то ви по-прегледно и лесно за четене.
Проверете за правописни грешки.
Не пропускайте адрес за връзка и телефон.
Подпишете CV -то си.
Проверете дали е получено вашето CV, изпратено по факса и чете ли се всичко в документа.
 
Европейски формат на CV на български език:
 
Европейският формуляр е препоръчан официално от Европейската комисия на 11.03.2002 г. Той има незадължителен характер и цели уеднаквяване на информацията, отнасяща се до придобитите квалификации и обучение от страна на търсещите работа. Общият европейски формат на автобиография е средство за систематично, хронологично и гъвкаво представяне на индивидуалните квалификации и компетенции.
 
CV форматът включва категории за представянето на:
 
Информация от личен характер, езикова подготовка, трудов стаж и постижения в сферата на образованието и обучението.
Допълнителни индивидуални компетенции, акцентиращи върху технически, организационни, артистични и социални умения.
 
Образец-бланка на стандартен и най-често срещан европейски формат на автобиография:
 
Лична информация:  
  
Име [Фамилно, Лично, Бащино]
  
Адрес [ул., №, гр./с., пощ. код, държава]
  
Телефон
  
Факс
  
E-mail  
  
Националност:
 
Дата на раждане [ ден, месец, година]  
 
Трудов стаж : 
Дати (от-до) [Добавете такъв отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]
   
Име и адрес на работодателя
   
Вид на дейността или сферата на работa
Заемана длъжност
   
Основни дейности и отговорности
      
Образование и обучение:  
 
Дати (от-до)[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.]
   
Име и вид на обучаващата или образователната организация
   
Основни предмети/застъпени професионални умения
   
Наименование на придобитата квалификация
 
Ниво по националната класификация (ако е приложимо)  
 
Лични умения и компетенции:
 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удос­товерени с официален документ или диплома.  
  
Майчин език:  
  
Други езици:  
  
     [Език]    
Четене [Определете нива:отлично, добро, основно]    
Писане [Определете нива:отлично, добро, основно]    
Разговор [Определете нива:отлично, добро, основно]
 
Социални умения и компетенции:
 
Съвместно съжителство с хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение /например в културата и спорта/ и др. [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
 
Организационни умения и компетенции:
 
Координация, управление и адмист­рация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доб­роволни начала /например  в областта на културата и спорта/ у дома и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]  
  
Технически умения и компетенции:
 
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
 
Артистични умения и компетенции:
 
Музикални, писмени, дизайнерски и др. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]  
  
Други умения и компетенции:
 
Компетенции, които не са споменати по-горе. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]  
  
Свидетелство за управление на МПС:  
  
Допълнителна информация: 
 
Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.
 
Приложения: [Опишете всички приложения.]  
 
Източник: www.comenius1.hit.bg
 
А сега ви представяме нещо изключително полезно:

Десет златни правила за перфектна автобиография:
 
 
А тук ще се запознаете с различните видове автобиографии, тяхното съдържание и подредба:
 
 
 
 
Успех!