Моля, следвайте инструкциите в раздел Важно! - вижте по-долу

Тест-БГ

сайт: test-bg.com

телефони: 052/993-294; 0988/84-78-76

e-mail: testbg.g@gmail.com

Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ:

Курсът е създаден специално от практици, упражняващи и в момента тази професия, с цел бъдещите курсисти да се запознаят не само на теория, но и на практика с тази трудна професия и да добият умения и познания, които биха им помогнали в тяхната по-бърза реализация на пазара на труда.

Продължителността на курса е 50 уч. часа.

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ:

Основни нормативни документи: КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, ЗГВРС, Наредба 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по по чл. 62, ал. 4 от КТ, Наредба за работното време, отпуските и почивките, НСОРЗ, Наредба за елементите на възн. и за доходите върху които се правят осиг. вноски, ЗЗБУТ, Наредба 8 за съдържанието и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осиг. от тях лица, както и самоосигуряващите, Наредба за пенсии и други.

I. Въведение в работата на отдел ТРЗ и личен състав – Управление на човешки ресурси, управление персонал, длъжност, организационна структура, длъжностно и щатно разписание, длъжностни характеристики, набиране, подбор и ориентация на човешки ресурси.

II. Трудови договори, сключване, регистрация, форма, съдържание, времетраене, срочни тр. договори. Нетрудови договори, граждански, на хонорар, дог. за поръчка и др. Колективен трудов договор.

III. Работно време и почивки, продължителност, промени на раб. време – удължено, непълно, сумирано, ненормиран работен ден, нощен и извънареден труд - определение, плащане, разработване на примерни задачи.  Присъствена форма , средно списъчен състав, изчисляване на средно списъчен състав. Отпуски – видове, ползване, графици за отпуски

IV. Трудова книжка, трудов стаж, изчисляване на трудов стаж, Наредба за трудовата книжка.

V. Трудово възнаграждение, мин. работна заплата, системи на заплащане, брутно трудово възнаграждение, осигурителен доход. 

VI. Осигуряване, общи положения, определяне ик. дейност на фирмата, осигурителни прагове, класификатор на длъжностите, осигурени лица в това число и самоосигуряващи се, осигурители, осигурителен стаж. 

VII. Осигуряване, осигурителни фондове, осигурителни вноски, вноски за трета категория, преди и след 60 година, осигуряване по видове трудови договори. 

VIII. Ведомост за заплата, примерни ведомости, обезщетения за временна неработоспособност, програма НОИ за болнични, практическо прилагане на ведомости.

IX. Подаване на информация в ТД на НАП, декларация 1 и декларация 6 /попълване/, платежни документи.

X. Прекратяване на трудов договор, дисциплинарни уволнения, закрила при уволнение, прекратяване на трудов договор с и без предизвестие, ред за оформяне прекратяването на трудов договор, трудов и осигурителен стаж – изчисляване.

XI. Пенсиониране – актуални въпроси.


На успешно завършилите курса се издава удостоверение от обучаващата организация.